Aydınlatma Metni

KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş. (KILIÇ KURUMSAL) olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 07.04.2019 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami özen göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile kanunun 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğümüz gereği veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasaya uygun olarak işlediğimiz konusunda bilgilendirmemizi paylaşıyoruz. 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimiz yasal zorunluluklar ile hızlı ve etkili hizmet anlayışı sebebiyle kişisel veri kategorisinde bulunan aşağıdaki bilgilerinizi gizlilik ve ticari etik kuralları çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ışığında işlenmektedir. 

 1. TC Kimlik Numarası
 2. Ad-Soyad Bilgisi
 3. Telefon Numarası ve Adres Bilgileri
 4. Şirket ana faaliyet alanı gereğince teslim alınan – teslim edilen mala ilişkin ortaya çıkabilecek her türlü kişisel veri
 5. Fiziki Mekan Güvenliği amacıyla ses ve görüntü kaydı
 6. Müşterinin Finansal Bilgileri

Veri Sahiplerine ait kişisel veriler şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Şirketimizce işlenen ve saklanan verilere yalnızca gizlilik sözleşmesi ile bağlı olan çalışanlarımız yetki matrisi çerçevesinde erişim sağlayabilir. Kişisel verileriniz verilen hizmet gereğince yasal zorunluluk arz eden kurumlar dışında hiçbir kurum ve kuruluşa, yurtdışına ya da şahsa aktarılmamaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı şirketimiz bünyesinde ana hizmet konumuz çerçevesinde müşterilerimize daha etkili çözümler üretmek amacının dışında kullanılmamaktadır. 

Kişisel verileriniz şirketimizin faaliyet alanında bulunan hizmetleri karşılamak amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. KILIÇ KURUMSAL yasal zorunluluklar, gerçek bir ihtiyaç ve gerçek bir amaç olmadığı sürece kişisel verilerinizi işlemez, saklamaz ya da paylaşmaz. İnternet sitemiz üzerinden ya da bizzat KILIÇ KURUMSAL aracılığıyla yapılan tüm işlemlerde sözleşmelerin ifası, daha hızlı ve etkili hizmet sunmak, gelecekte kurulacak ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak, sözleşme sonrası süreçte hizmet sunabilmek, finansal faaliyetlerin takip ve icrası, veri güvenliği faaliyetleri ve geliştirilmesi, marka yönetim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik katkı sağlanması, şirket güvenliği, KILIÇ KURUMSAL’ın  sunduğu hizmetlerin tamamında en yüksek faydanın elde edilmesini sağlamak, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüme ulaştırılması, bayi, tedarikçi gibi ticari ilişki içinde bulunulanlarla planlanan faaliyetlerin etkinliği, üretim, iletişim ve lojistik planlamaları, kurumsal iş geliştirme ve kurum ve kuruluşlarla yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi paylaşımları sebebiyle yukarıda sıralanan kişisel verileriniz KILIÇ KURUMSAL tarafından KVKK 5. madddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanızın varlığına dayanılarak, KVKK 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak; sizin hukuki, kişisel ve ticari güvenliğinizi sağlamayı hedefleyerek otomatik olan ve olmayan yöntemlerle fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir. 

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

3.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “İlgili Kişinin Hakları” başlığı altındaki 11. madde gereğince 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirten bilgileriniz ve ıslak imzanız ile beraber kendi hazırladığınız bir dilekçe ya da şirketimizden temin edebileceğiniz form ile bizzat şirketimize başvurabilir, Mustafa Kemal Mah. 2079. Sk. Via Green İş Merkezi B-Blok Kat:3/11 Çankaya / Ankara adresine posta yolu ile gönderebilir ya da [email protected] elektronik posta adresimize taranmış bir örneğini yollayabilirsiniz. Yaptığınız başvuruya Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş tarafından en hızlı şekilde yazılı olarak cevaplandırılacak olmasıyla beraber en geç yasal süre olan 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir. Açıklamaların yetersiz ya da eksik olması gibi hususlar için şirketimiz iletilmiş olan bilgiler çerçevesinde veri sahibi ile iletişime geçilecektir. Yapacağınız başvurular KILIÇ KURUMSAL tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alma hakkı saklıdır.

Sitemiz, teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermekte olduğundan işbu Aydınlatma Metni de bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup Aydınlatma Metni’nin güncel hali www.kilickurumsal.com.tr adresinde yayımlanarak sizlerin erişimine her daim hazır bulundurulacaktır. 

"KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU" indirmek için tıklayınız.